Последно променен на Неделя, 16 Януари 2011 15:41

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

 

Чл. 1. Този закон се издава в изпълнение на чл.3, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти.

Чл. 2.
(1) Собствениците или правоприемниците на собственици на имоти, одържавени по законите и начините, посочени в чл.1 и 2 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, но които не могат да бъдат върнати реално, защото са станали публична собственост на държавата или на общините, придобити са добросъвестно от трети лица, или върху тях са извършени, при спазване на действащото законодателство, строежи или други промени, които не позволяват реалното им връщане, имат право:
1. или на съсобственост върху обектите, изградени върху земите им, или върху терените, към които тези земи са присъединени, в идеални части, съответстващи на действителната пазарна цена на техните земи, ако не бяха застроени или присъединени, към действителната пазарна цена на целия обект към деня на влизането на този закон в сила. Когато върху тези земи при одържавяването или отчуждаването им са съществували сгради, постройки и съоръжения, разрушени или преустроени по начин, непозволяващ реалното им връщане, идеалните части, възстановени на собствениците, се увеличават с тяхната стойност.
2. или на част от акциите или дяловете на търговските дружества, в дълготрайните активи на които са били включени тези земи, съответстваща на стойността на идеалните им части, установена по реда на т. 1;
3. или на компенсаторни записи на стойност, равна на стойността на идеалните им части, установена по реда на т. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 88/98 г.; отм., бр. 28 от 2002 г.).
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 88/98 г.) Правата по ал. 1 имат и лицата, на които собствеността на земята или на част от нея, както и собствеността на съществуващи върху нея сгради, постройки и съоръжения е възстановена реално, ако те пожелаят да я заменят с акции или с идеални части в собствеността на целия обект, построен върху тяхната земя, или върху терена, към който тя е присъединена. В такъв случай стойността на реално възстановената собственост се определя по действащи пазарни цени към деня на влизането на този закон в сила и се увеличава със стойността на дължимите обезщетения за ползването на реституираните земи, сгради, постройки и съоръжения за времето от 25 февруари 1992 г. до признаване правата на съсобственост и уреждане отношенията между съсобствениците по реда на чл.31 и 32 от Закона за собствеността, ако такова обезщетение или наем не са били изплатени.

Прочетете останалия текст от Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

 

Реклама