Въпрос: Следва ли да се анулират удостоверенията обр. УП-14, издадени от архивно стопанство, и да се изготвят нови в случаите, когато има явни несъответствия – например в колоната за отработените дни са посочени получените възнаграждения, в колоната за заплануваните дни са посочени отработените дни или отработените дни са посочени след колоната за лични вноски и т.н.?

Отговор: Издадените документи не следва да се анулират.
По повод възникнали въпроси относно зачитането на осигурителен стаж по чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП на лица, работили в ТКЗС като член-кооператори или като членове от домакинството на член-кооператори, по удостоверения обр. УП-14, издадени от архивното стопанство, са изискани копия от документите на ТКЗС, въз основа на които са издадени тези удостоверения. След обсъждане на данните, съдържащи се в съхраняваните в архивното стопанство документи на ТКЗС и на издадените въз основа на тях удостоверения за осигурителен стаж се установи, че удостоверенията обр. УП-14 са издадени при спазване на принципа на пълното припокриване на данните от приетата документация. За правилното зачитане на осигурителния стаж служителите от сектор “Отпускане на пенсии” следва да направят анализ на данните, съдържащи се в издадените от архивното стопанство удостоверения, въз основа на които да се определи в коя колона са посочени отработените дни и в коя получените възнаграждения. Когато не е посочен плануван минимум дни, следва да се приеме не по-малко от 135 запланувани трудодни. / НОИ въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама