Кодекси

1 Нормативни промени в ксо за 2013 г. във връзка с изплащането на парични обезщетения за временна неработоспособност
2 Изменения и допълнения в КСО, ЗЗО, ЗГВРСНР, направени с ЗДДС(ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.)
3 Размер на месечния осигурителен доход за 2012 г
4 Промени в Кодекса за социалното осигуряване
5 Промени в Кодекса на труда от 21.10.2011
6 Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /Обн. ДВ, бр. 60 от 5.08.2011г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
7 Предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване
8 Прилагането на § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.
9 Изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване
10 Промени в Кодекса на труда
11 Кодекс за социално осигуряване
12 Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
13 Етичен кодекс на адвоката
14 Кодекс на търговското корабоплаване
15 Данъчно - осигурителен процесуален кодекс
16 Семеен кодекс
17 Наказателен кодекс
18 Наказателно - процесуален кодекс
19 Кодекс на труда
20 Кодекс на международното частно право
21 Кодекс на професионалната етика
22 Кодекс за застраховането
23 Административно - процесуален кодекс
24 Граждански процесуален кодекс
 

Реклама