Данъци, данъчни облекчения. Тълкуване на ЗДДС

Данъци, данъчни облекчение. Тълкуване на ЗДДС. Регистрация и дерегистрация по ДДС. Данъчно облагане на фирми и физически лица. Доходи от ЕС. Данъчно третиране по ЗДДС.

1 Деклариране на доход по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и на дължими вноски за здравно осигуряване с декларация образец 6 на починало лице
2 Място на изпълнение на доставка на услуга по предоставяне на автомобили и мотоциклети под наем съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
3 Отписване на задължения към НАП по давност
4 Данъчно третиране на липсващи стоки
5 Oпределяне на задължения по реда на Закона за местните данъци и такси за продажба на недвижим имот
6 Данъчно третиране на суми, разпределени от адвокатско дружество
7 Полагане на личен труд от собственика на капитала на еднолично дружество
8 Данъчно третиране на безвъзмездна помощ
9 Публична продан на недвижим имот, който е в режим на съсобственост
10 Подаване на декларация и внасяне на авансово удържан данък за доходи от наем
11 Разяснения за единната сметка за плащане на данъци и осигуровки
12 Облагане на доходите от лихви по депозитни сметки на физическо лице съгласно ЗДДФЛ
13 Доставка на услуга по международен транспорт
14 Данъчно третиране на дейността на застрахователен агент
15 Данъчно третиране на доставка на софтуер по реда на ЗДДС
 
Страница 1 от 36

Реклама