ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният: ….………………………………………….……… , ЕГН ……………………, в качеството си на представляващ …………………………………………, гр. ………………, с адрес на управление ……………………….., Булстат ……………………………,

УПЪЛНОМОЩАВАМ: ............................................................................... - ЕГН ………………….,

в качеството му на представляващ ……………………………………………….., адрес на управление, гр. …………………….., ул. ………………………………………………, Булстат ……………………., да ме представлява пред Национална агенция за приходите, с правата да подписва, подава и получава всякакви документи, декларации, уведомления и информация, свързани с фирмата, която представлявам, включително и по електронен път с електронен сертификат, издаден на името на ………………………………………….

Настоящото пълномощно е безсрочно и важи до писменото ми уведомление за прекратяването му.

 

дата:............................


Упълномощител: ............................

 

Реклама