До
Управителя
на ...................................
гр. ................................

МОЛБА

От ................................ ...........................................
Адрес:......................................... ...........................

Г-н Управител,

Моля да бъда назначен/а/ на работа във фирмата на длъжност ...................... ............................... считано от .....................

Надявам се, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

Дата .....................

С уважение:......................................
гр.....................................................

Молба за работа - свали молбата в word формат

 

Реклама