ДО
СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ
........................... СЪД

М О Л Б А

От .............................., ЕГН ........................, живущ гр. ................., ул. "................" № .., ет. ..., тел. .................., в качеството си на пълномощник на "..................." ............, със седалище и адрес на управление: гр. ..............., район "............." ул. "........" № ...., рег. по ф.д. № ........../........г. по описа на ....., ФО

срещу:

.................................., ЕГН .........................., л.к. № ........................, издадена на .................г. от МВР - ............, адрес: гр. .............., кв. "...............", бл....., вх..., ет..., ап.....

Правно основание: чл. ...., ал. .. от ГПК, чл. ..... от .................

Уважаеми господин /госпожо/ съдия - изпълнител,

Въз основа на несъдебно изпълнително основание, ......................... съд, .... състав по молба на доверителя ми издаде по образуваното г.д. № ................/............ г. изпълнителен лист срещу длъжника ....................... Със същия длъжникът беше осъден да заплати на "................." ..............- гр................ сумата от .............../................../ лева, съгласно запис на заповед, издаден в гр. .................. на ................. г. от .........................., както и разноски по делото в размер на ........ /................/ лева.

Предвид изложеното и приложените доказателства Ви моля:

1. да пристъпите към принудително изпълнение срещу длъжника, като на основание чл. 323 от ГПК образувате изпълнително производство;

2. да изпратите на основание чл. 325 от ГПК на длъжника призовка за доброволно изпълнение;

3. в случай, че в срока за доброволно изпълнение не последва такова и длъжникът не представи доказателства за притежавано от него лично имущество или надлежно обезпечение до размера на сумата по изпълнителния лист – на основание чл. ...... от Закона за ....................., да му наложите ................................................... за срок до окончателно изплащане на задължението му.

Приложения: пълномощно, изпълнителен лист, удостоверение за актуално състояние на взискателя, квитанция за внесена държавна такса за образуване на изпълнително дело.

С уважение: .........................
/.................... – пълномощник/

Подобни статии:
 

Реклама