До ......................................................
Изпълнителен директор/Управител
На ......................................................

МОЛБА

От

..................................................................., ЕГН ...................................,

на длъжност ......................................, в дирекция / отдел ..........................

Уважаеми г-н / г-жо..........................,

С настоящата и на основание чл. 325, т. 1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваното от Вас предприятие.

Моля, в случай, че молбата ми бъде уважена, да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.

Молбата е изготвена в два екземпляра.

Дата: ................

Подпис: ................

Подобни статии:
 

Реклама