До г-н / г-жа ..............................
Изпълнителен директор / Управител
на ..............................................


МОЛБА

От

...........................................................(трите имена), ЕГН .............................

на длъжност ............................................................

в дирекция .............................................................

Уважаеми г-н / г-жо ......................,

Моля да ми бъде разрешено да ползвам платен годишен отпуск на основание чл. 155, ал. 1 / чл. 155, ал. 5 (и чл. 156) от КТ в продължение на ............. словом ............................... работни дни, считано от ........ до ....... 20.... г.

Дата: .............

Подпис: .............

Подобни статии:
 

Реклама