ДО ...............
ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ

МОЛБА

От .........................................................,

ЕГН ....................... – юрисконсулт

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪДИИ,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за наличие или липса на производство за ЛИКВИДАЦИЯ, заедно с удостоверение за актуално състояние на "........................................................" АД, рег. по ф.д. №....................../...........г., том. ....., стр....., парт. № ......

С уважение:..........................

Подобни статии:
 

Реклама