До началника на
Службата по кадастъра -
................................

МОЛБА

от ....................................................(името на собственика или инвеститора)

адрес: ..................................................................................

Г-н Началник,

Моля да бъде открито производство за създаване на кадастрална карта и регистри за обект: ................................................. ...................................................................................... ........................................................................................ ............................................... ............................................ ...........................................................................................

Прилагам:


Дата и място: ..........................

Подпис:............................

1. Техническо задание за изработване на кадастралната карта.
2. Данни за правоспособното лице, на което е възложено изработването на ККР.
3. Договор с правоспособното лице за възлагане на работата/писмено уверение за сключен договор.
4. Застрахователна полица на правоспособното лице по чл. 20, ал. 3 от ЗКИР.
5. ................................................................
6. ................................................................
7. .................................................................

Подобни статии:
 

Реклама