До
Районно управление “Социално осигуряване”
/Архивохранилище/
гр. …………………….

М О Л Б А

от ………………………………………..…… ЕГН …………………...…..

адрес гр. /с./ …………….… ПК ……. ул. ………….………..…. № ……

…………………………………….………….…. Тел. …………………….

ЛК /паспорт серия …/, № ……….…,изд. на …..….., от …….…….……

Моля да ми бъде издадено удостоверение за:

осигурителен стаж за периода: ……………...... - …….………......,

трудов стаж за периода: ……………….…… - …….……………...,

което ми е необходимо за: ……………………………………………..

/ посочва се повода за издаване на удостоверението – пенсиониране или начисляване на процент за продължителна работа - клас /

осигурителен доход за периода: ………….…… - …….…………..

Стажът ми за този период е положен в …………………..…………… …………………………………………………………………………….

/ име на осигурителя по време на полагане на стажа/

ЕКПОУ …………….…….. или БУЛСТАТ …………………………

/ попълва се само, когато лицето разполага с необходимите данни /

При този осигурител съм работил от …….….… до ….…...….. и съм заемал следните длъжности: ………………………………….………………

Промени в наименованието на осигурителя: …………………………

…………………………………………………………………………………..

/ по възможност се посочват и други имена на осигурителя /

Имената, с които съм записан в някои документи ………………….

…………………………………………………………………. са мои.

/ при различни имена /

Прилагам декларация за идентичност на имената, заверена от кметството /общината / по постоянния ми адрес.

Дата ………....

Подпис: …………..

Гр. /с./ ……….

Подобни статии:
 

Реклама