Молби

1 Молба за отпускане на помощ за отопление
2 Молба-декларация отпускане целева помощ за ученик
3 Молба от родител за извинение на отсъствия по семейни причини
4 МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ до ДЕЛК / ТЕЛК за освидетелстване на дете
5 Молба - декларация по ЗСП
6 Молба - декларация за отпускане на целеви помощи за отопление
7 Молби - декларации за получаване на помощи по ЗСПД
8 Молби - декларации по ЗИХУ
9 Молба за работа
10 Молба за ползване на неплатен отпуск
11 Молба-декларация за издаване на нова трудова книжка
12 Молба за сключване на трудов договор със срок на изпитване
13 Молба за сключване на срочен трудов договор
14 МОЛБА за сключване на трудов договор без определен срок
15 Възстановяване на надвнесена или неправилно внесена държавна такса по сметка на Агенция по вписванията към Търговски регистър
 
Страница 1 от 5

Реклама