Регистрация на администратор на лични данни може да се извърши по един от следните начини:

1.През сайта на КЗЛД, използвайки електронната система еРАЛД . Препоръчително е да се запознаете с публикуваните на сайта указания за работа със системата.

2.В приемната на КЗЛД, използвайки електронната система еРАЛД с помощта на наши служители, които ще Ви консултират по целия процес на актуализация или регистрация. В този случай, ако регистрацията ще се извърши от упълномощено лице, то трябва да представи пълномощно, в което изрично е указано, че представлява  органа на управление на съответния администратор пред КЗЛД. Не е необходимо пълномощното да е нотариално заверено.

 3. Чрез подаване на документи на хартиен носител. Документите се подават в деловодството на КЗЛД или по пощата на адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15, Комисия за защита на личните данни. / Източник КЗЛД

 

Реклама