ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Подържа контакт по предварителна схема с търговските обекти по места.

2. Следи дистрибуцията на фирмените продукти в обектите.

3. Осъществява директни продажби в търговските обекти.

4. Подържа постоянен контакт с клиента, уточнява информация и детайли по дейността. Води и съхранява според изискванията картона на клиента и други необходими формуляри. При необходимост обосновава предложения за сключване на договори за отсрочено плащане и осъществява тяхното сключване след одобрението на търговския директор.

5. Следи за сроковете на разплащане с клиентите и ги предизвестява за настъпването на падежа.Следи за отразяването в клиентските картони случаите на забавяне на плащанията.

6. Съгласува с прекият си ръководител списъка на клиентите и актуализацията му.

7. Дава предложения на прекият си ръководител за съществени промени в условията на работа с клиентите.

8. Отчита дейността си пред Бранд мениджерите по предварително зададена форма и ред. Изготвя ежедневен отчет за дейността си по зададена форма, който предоставя на прекият си ръководител. Изготвя справки, анализи и препоръки касаещи търговската дейност на фирмата.

9. Участва в провежданите семинари за фирмено обучение.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

1. Отговаря за продажбите продажбите на дребно и едро на дадена територия.

2. Отговаря за всички отчети за продажби на дребно за дадена територия в и извън търговските обекти.

3. Изпълнява набелязаните обеми за продажба и набелязаните цели за дистрибуция.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1. Длъжността е пряко подчинена на търговския директор.

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организа­ционни връзки и взаимоотношения с търговските представители на другите райони, бранд мениджърите, шофьорите, доставящи стоки за съответната територия.

3. Осъществява контакти с представители на клиентите на дружеството в поверения му район.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Трябва да знае:

а) нормативните актове в областта на търговията с продукти на фирмата;

б) вътрешният ред и условията за продажба на крайни клиенти и търговци на едро, както и реда за отпускане на рекламни материали и инсталацията на допълнително оборудване;

в) компютърните системи за за отчитане на заявките, поръчките и продажбите;

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1. Образование: икономическо – мениджмънт и маркетинг.

2. Друга квалификация: работа с компютър и владеене на английски език.

3. Професионален опит: над 1 години трудов стаж по специ­алността.

Източник account-bg.info

Подобни статии:
 

Реклама