Формуляри и бланки

1 Вътрешни правила за работна заплата
2 Заповед във връзка с предписанията на службата по трудова медицина за оценка на риска на работните места
3 Заповед във връзка с наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането
4 Програма за работата на групата по условия на труд
5 Правомощия на комитета по условия на труд
6 Инструкция за противопожарна безопасност
7 План за организиране и ръководство на спасителни и аварийни дейности при бедствия, аварии и катастрофи
8 План за действие на ръководния персонал и работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии, съгласно изискванията на чл.248-251 Наредба № 7 ДВ 88/99 г.
9 Заповед за изпълнение на плана за действие на персонала при ликвидиране на бедствие и аварии и съгласно изискваният на чл.248 от Наредба № 7 ДВ 88/99 г.
10 План за евакуация на работниците, служителите и пребиваващите във фирмата при пожари и аварии, съгласно изискванията на чл.248 до 251 от Наредба № 7 ДВ 88/99 г.
11 Инструкция за реда на отпускане, ползване и съхранение на лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло и обувки
12 Инструкция за работа с тежести
13 Таблица за отчитане явяването/неявяването на работа
14 Инструкция за безопасност на труда
15 Заповед за учредяване на ГУТ
16 План – програма за първоначално обучение на членове на ГУТ
17 ДДС дневниците и декларациите се попълват по нов начин
18 Програмен продукт „Трудови договори” за 2012 г.
19 Софтуерен продукт FISCAL за генериране на изискваните данни, съгласно Приложение  № 10 и Приложение № 15 от Наредба № Н-18/2006 г
20 Обр.УП-7. Удостоверение за размер и вид на пенсии и добавки към тях
 
Страница 1 от 13

Реклама