Декларации

1 Декларация за наемодатели за авансовия данък. Декларация по чл.55
2 Срокове за подаване на осигурителните декларации 1 и 6
3 Декларация образец 9 възстановяване на здравни права
4 Декларация образец 8 закупуване на осигурителен стаж
5 Попълване на декларации образец № 1 и 6 съгласно Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г
6 Декларация по § 19п от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
7 Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци
8 Декларация за семейни обстоятелства
9 Декларация за платени доходи, за които е приложена СИДДО
10 Декларация за облагане с туристически данък
11 Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2 от ЗКПО
12 Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (обр. 1010)
13 Декларация за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски от българите в чужбина
14 Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството
15 Помощна електронна форма за попълване на Приложение №15 към НИИПОПДОО – Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение
 
Страница 1 от 11

Реклама